2013

2013 - Kunsthaus am Weidenweg - Kunstverein Duisburg (G) / Duisburg
2013 - Offenes Atelier DU, Kulturbetriebe Duisburg (E) / Duisburg
2013 - Südost Europa Kultur e.V. (E) / Berlin
             "(E)Motion"
2013 - Kreativquartier Ruhrort (E) / Duisburg
             "(E)Motion"
2013 - Ruhrorter Hafenfest - Atelier Weissschuh (E) / Duisburg
2013 - Kunstgalerie Lisnoir (G) / Duisburg
2013 - Kunstgalerie Schottmüller (G) / Baden-Baden

 

Back to top